Avbeställning

Avbokningsregler & återkallelseformulär

Konsumenter har rätt till återkallelse i enlighet med följande villkor, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan tillskrivas konsumentens kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

A. Avbokningsregler

Uttag

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl.

Återkallelseperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namnger, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (attn. Andrei Sergeev, UMAXO GmbH, In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Tyskland, e-post: info@umaxo.de) om ditt beslut att dra dig ur detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev eller e-postmeddelande som skickas per post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

För att följa ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från det datum då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för ett eventuellt minskat värde på varorna om detta minskade värde beror på en hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

B. Ångerblankett

Om du vill säga upp avtalet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.

Vid

Andrej Sergejev

UMAXO GmbH

I Loh 20

D-40668 Meerbusch, Tyskland

Tyskland
E-post: info@umaxo.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ___ / mottagen den (*) ___

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Underskrift av konsument(er) (endast om detta meddelas på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt