VILLKOR

1. Tillämpningsområde

1.1 Följande allmänna villkor (nedan kallade “GTC”) för UMAXO GmbH (nedan kallad “säljare”) gäller för alla avtal om leverans av varor som ingåtts av en konsument eller entreprenör (nedan kallad “kund”) med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin onlinebutik.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en rättshandling i syfte att huvudsakligen varken deras kommersiella eller egenföretagande yrkesverksamhet kan tillskrivas.

1.3 En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller en person med rättskapacitet Bolag som vid fullgörandet av en rättshandling vid utövandet av sin kommersiell eller egenföretagare.

1.4 När det gäller företagare gäller dessa: GTC också för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem igen skulle behöva påpeka. Om företagaren använder motstridiga eller kompletterande Allmänna villkor, deras giltighet motsägs härmed; de ska endast bli en del av avtalet om säljaren uttryckligen Överens.

2. Avtalspart, ingående av avtal

2.1 Köpekontraktet ingås med säljaren.

2.1 Säljarens webbutik Innehållna produktbeskrivningar utgör inte bindande erbjudanden från av säljaren, men tjänar till att lämna ett bindande erbjudande av kunden.

2.2 Kunden kan göra erbjudandet via skicka säljarens onlinebutik integrerade beställningsformulär online. I det här fallet är kunden, efter att ha angett de valda varorna i den virtuella kundvagn och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, av Klicka på knappen för att avsluta beställningsprocessen en juridisk Bindande avtalserbjudande i förhållande till varorna i kundvagnen Bort.

2.3 Säljaren kan acceptera erbjudandet från acceptera kunder inom fem dagar,

  • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
  • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende

Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen ingås avtalet vid den tidpunkt då där ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Tidsfristen för Accept av erbjudandet börjar dagen efter det att erbjudandet avsänts av Kunder och slutar i slutet av den femte dagen, som baseras på Leverans av erbjudandet följer. Om säljaren accepterar kundens erbjudande Inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet. med resultatet att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4Om betalningsmetoden “PayPal Express” väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad “PayPal”), med förbehåll för de PayPal användarvillkoren, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal konto – enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer “PayPal Express” som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren härmed godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via Säljarens onlinebeställningsformulär, avtalstexten kommer att publiceras enligt Ingående av avtal som lagras av säljaren och kunden efter avsändande av sin beställning i textform (t.ex. e-post, fax eller brev). Ytterligare en Avtalstexten görs inte tillgänglig för säljaren. Om Innan kunden skickar sin beställning har han eller hon ett användarkonto i onlinebutiken för kommer orderuppgifterna att publiceras på webbplatsen för Säljare och kan arkiveras av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto kan hämtas gratis genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.

2.6 Innan bindande inlämning av Kunden kan göra en beställning via säljarens beställningsformulär online Möjliga inmatningsfel på grund av uppmärksam läsning av informationen på skärmen information som presenteras. Ett effektivt tekniskt verktyg för Förstoringsfunktionen hos I detta sammanhang bör det vara möjligt att använda en webbläsare för att förstora utseendet på skärmen Blir. Kunden kan skicka in sina bidrag inom ramen för den elektroniska Beställningsprocess via de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Ingåendet av avtalet är endast det tyska språket är tillgängligt.

2.8 Orderhantering och Kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiseras Beställning av order. Kunden måste se till att orderbehandlingen är korrekt, så att under av denna adress kan de e-postmeddelanden som skickas av säljaren tas emot. I synnerhet när du använder SPAM-filter måste kunden se till att att alla personer som beställts av säljaren eller av säljaren med orderbehandlingen e-postmeddelanden som skickas till tredje part.

3. Ångerrätt

3.1 Konsumenterna har i princip rätt till Ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om Ångerrätten följer av säljarens återkallelseinstruktion.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Om det framgår av Produktbeskrivning av säljaren indikerar inte något annat, det är de priser som anges av de totala priser som motsvarar den lagstadgade mervärdesskatten innehålla. Om tillämpligt kommer ytterligare leverans- och fraktkostnader att vara anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ådra sig extra kostnader i enskilda fall, som Säljaren är inte ansvarig och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar: Till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. Överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller Skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan uppstå i samband med överföring av medel: även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför i Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer/kommer att vara till kunden i säljarens webbutik.

4.4 Förskottsbetalning via banköverföring ska betalning ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, förutsatt att parterna har inte kommit överens om ett senare förfallodatum.

4.5Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad “PayPal”), med förbehåll för de PayPal användarvillkoren, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal konto – enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Leverans- och fraktvillkor

5.1 Utöver det angivna Produktpriser tillkommer fraktkostnader. Mer information om beloppet för Fraktkostnader finns i erbjudandena.

5.2 Leverans av varor sker på avsändningsvägen till den leveransadress som kunden har angett, såvida inte ingenting i övrigt överenskommet.

5.3 Vid behandling av transaktionen, leveransadressen som anges i säljarens orderhantering auktoritativ. Oaktat detta, när du väljer betalningsmetod PayPal Kunder vid betalningstillfället vid PayPal leveransadress deponerad auktoritativ.

5.4 Om transportföretaget skickar returnerade levererade varor till säljaren, eftersom leverans till kunden inte är var möjligt, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller för: inte om kunden är medveten om den omständighet som ledde till omöjligheten att leverera inte är ansvarig eller, om han tillfälligt deltar i godkännandet av hindrades från att erbjuda tjänsten, om inte säljaren hade gett honom Föreställningen hade meddelats en rimlig tid i förväg. Detta gäller även i När det gäller kostnaderna för leverans till kunden, om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om de är effektiva Utövande av ångerrätten av kunden enligt vad som anges i avbokningspolicyn för Säljarens arrangemang för detta ändamål.

5.5 Upphämtning sker av logistiska skäl skäl inte möjligt.

6. Äganderättsförbehåll

6.1 Om säljaren gör en förskottsbetalning, tills full betalning av köpeskillingen är skyldig, reserverar han sig Ägande av de levererade varorna.

6.2 Dessutom gäller följande för företagare: Säljaren behåller äganderätten till varorna tills de är färdiga reglering av alla fordringar som uppstår till följd av en pågående affärsförbindelse. Den Kunden kan sälja de reserverade varorna vidare i den vanliga affärsverksamheten; Alla fordringar som härrör från denna återförsäljning ska överlåtas av kunden – oavsett en kombination eller blandning av de reserverade varorna med en nytt objekt – i fakturabeloppet till säljaren i förväg och Säljaren accepterar detta uppdrag. Kunden förblir ansvarig för insamlingen av Anspråk godkända, men säljaren kan också göra anspråk på sig själv om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter.

7. Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om den köpta artikeln är defekt, om inte annat uttryckligen överenskommits nedan, bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 Följande gäller för konsumenter: Kunden kommer att uppmanas att lämna levererade varor med uppenbar transportskada på att klaga på leverantörer och att informera säljaren om detta. Kommer om kunden inte följer detta har detta ingen effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på defekter.

7.3 Följande gäller för företagare: Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring ligger på kunden så snart säljaren levererar varorna till speditören, transportören eller på annat sätt levereras till den person eller institution som utsetts att verkställa avsändningen Har. Bland handlare gäller undersöknings- och undersökningsförfarandet som regleras i § 377 HGB. Skyldighet att anmäla brister. Om kunden underlåter att göra den anmälan som regleras däri, ska varorna gälla. som godkänt, såvida det inte är en defekt som orsakas av Utredningen var inte tydlig. Detta gäller inte om säljaren har bedrägligt dolt felet.

8. Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger utfärdade av säljaren i Kampanjaktiviteter med en viss giltighetstid utan kostnad och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade “kampanjkuponger”) kan endast användas i onlinebutiken för säljare och kan endast lösas in under den angivna perioden.

8.2 Kampanjkuponger kan endast köpas från konsumenter.

8.3 Enskilda produkter kan köpas av Kupongkampanj kan uteslutas, förutsatt att en motsvarande begränsning till följd av åtgärdskupongens innehåll.

8.4 Kampanjkuponger kan endast användas före Slutförandet av beställningsprocessen kan lösas in. En senare uppgörelse är inte möjligt.

8.5 När du gör en beställning kan du också Flera kampanjkuponger kan lösas in.

8.6 Varornas värde måste vara minst lika med Åtgärdskupongens belopp. Eventuell återstående kredit kommer att betalas av Säljaren återbetalas inte.

8.7 Är åtgärdskupongens värde tillräckligt? för att täcka ordern, kan användas för att reglera Skillnad mellan en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas.

8.8 Återstoden av en kampanjkupong varken betalas kontant eller ränta.

8.9 Åtgärdskupongen kommer inte att Om kunden använder åtgärdskupongen helt eller delvis returnerar betalda varor inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.10 Åtgärdskupongen kan överlåtas. Säljaren kan, med friskrivningseffekt, till respektive ägare som Kampanjkupong i säljarens onlinebutik. Detta gäller för: inte om säljaren har kännedom eller grovt oaktsam okunnighet om Icke-rätt, arbetsoförmåga eller brist på har befogenhet att företräda respektive ägare.

9. Tillämplig lag

9.1 För alla rättsförhållanden i Parterna skall lyda under Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag av Lagar om internationell försäljning av varor. För konsumenter: detta lagval endast i den mån det skydd som ges genom tvingande Bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort Vid vistelse dras den tillbaka.

10. Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för lösning utanför domstol av tvister som uppstår till följd av Köpe- eller tjänsteavtal online som involverar en konsument vara.

10.2 Säljaren är skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd eller engagerad fortfarande redo.

11. Slutbestämmelser

11.1 Om kunden är en handlare i den mening som avses i den tyska handelslagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållanden mellan säljaren och kunden säljarens säte.

Avbokningsregler & återkallelseformulär

Konsumenter har rätt till återkallelse i enlighet med följande villkor, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan tillskrivas konsumentens kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

A. Avbokningsregler

Uttag

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl.

Återkallelseperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namnger, som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (attn. Andrei Sergeev, UMAXO GmbH, In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Tyskland, e-post: info@umaxo.de) om ditt beslut att dra dig ur detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev eller e-postmeddelande som skickas per post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

För att följa ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från det datum då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för ett eventuellt minskat värde på varorna om detta minskade värde beror på en hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

B. Ångerblankett

Om du vill säga upp avtalet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.

Vid

Andrej Sergejev

UMAXO GmbH

I Loh 20

D-40668 Meerbusch, Tyskland

Tyskland
E-post: info@umaxo.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ___ / mottagen den (*) ___

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Underskrift av konsument(er) (endast om detta meddelas på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt